Borislav Radovanović - Znajte istinu u koliko me ponovo uhapse (II dio)

Borislav Radovanović - Znajte istinu u koliko me ponovo uhapse (II dio)

Znate da sam odmah po hapšenju od 3. septembra najavio kako ću objelodaniti audio-video snimak koji sam po sebi dokazuje jesam li ja počinio kakav prekršaj, ili je ipak policija nezakonito me lišila slobode, izvrgla torturi i surovom postupku, te stavila u prostorije za zadržavanje radi "čaršafovanja". Elem, taj odlučni dokaz i policija i sud nezakonito mi odbijaju ustupiti i pored višestrukih legitimnih traženja. 

Na to hoće da mi 5. jula sude i pored teških nezakonitosti i kršanja prava objelodanjenih u prvom dijelu ovog teksta. Da bi ljudi znali stvarnu istinu oko važnosti ovog dokaza (policija snimila sopstveno krivično djelo) objelodanjujem i drugi akt upućen idiotima u prijedorskom sudu. Ukoliko me gamad ponovo uhapsi i po ustaljenoj praksi izloži javnoj satanizaciji, neka bar moji čitaoci znaju istinu.

 NAKON OSLOBAĐANJA ZBOG STRAHA OD MASOVNIH PROTESTA

SADRŽAJ PODNESKA:

"Borislav Radovanović
Abdulaha Kuruzovića 35                                             „HITNO“
79206 Ljubija

OSNOVNI SUD U PRIJEDORU
-          Predsjednik suda
-          Postupajući sudija

PREDMET:    Prigovor zbog kršenja prava optuženog, podnosi se.

VEZA:            Prekršajni spis broj 77 0 Pr 092754 18 Pr i Zahtjev za obezbjeđivanjem 
                      dokaza od 19.12.2018. godine

Obraćam se Naslovima sa prigovorom zbog teškog kršenja prava optuženog u „hitnom prekršajnom postupku“ uskraćivanjem prava na odbranu na način da sud krije odlučne dokaze nevinosti ili, u minimumu, uskraćuje optuženom pristup dokazima nevinosti spram prekršaja zbog kog je optužen. Vrhunac kršenja prava ogleda se u uskraćivanju pristupa dokazima žrtvi krivičnog djela, koji je odlučan u dokazivanju da su policijski službenici počinili krivično djelo, pa time i potreban za podnošenje prijave tužilaštvu (uz adekvanu procesnu obradu i dostavljanje ovog dokaza).

Zahtjevom iz Veze još 19.12.2018. godine, nakon što sam doznao da policija ovaj ključni dokaz nije dostavila uz zahtjev za pokretanje hitnog prekršajnog postupka, odnosno da ga krije, predložio sam postupajućem sudiji izdavanje naredbe za dostavljanje audio-video zapisa sačinjenog od strane policije povodom mog lišenja slobode, zadržavanja i procesuiranja. Obaviješten sam po postupajućem sudiji da je predmetna naredba policiji izdata, međutim, ni nakon šest i po mjeseci od podnošenja zahtjeva ovaj dokaz nije mi dostavljen na traženi način, niti mi je bilo kako učinjen dostupnim.

U obrazloženju ovog prigovora ističem da postupajući sudija nema pravo od optuženog kriti ili mu nezakonito uskraćivati pristup odlučnim dokazima, a ponajmanje da to čini kao saučesnik u prikrivanju krivičnog djela i dokaza počinjenja krivičnog djela pripadnika policije. Podnosioca zahtjeva za pokretanje hitnog prekršajnog postupka, komandira PS Prijedor 1 Gorana Lazića, već sam prijavio tužilaštvu zbog prethodno počinjenih teških krivičnih djela na moju štetu, a on je 03.09.2018. počinio nove radnje produženog krivičnog djela kakve trebam prijaviti dopunom osnovne prijave. Da bih nove radnje krivičnog djela adekvatno procesno obradio i prijavio nužan mi je pristup dokazima i spisu, a šta mu punih deset mjeseci nezakonito uskraćuju i podnosilac zahtjeva komandir Goran Lazić i postupajući sudija Nebojša Milovanović.

Primjera radi traženi audio-video snimak sadrži dokaz da mi je nezakonito uskraćeno pravo da počinjeno krivično djelo prijavim tužilaštvu još tokom samog počinjenja (03.09.2018.), dokaz da je počinjenje krivičnog djela unaprijed dogovoreno i isplanirano, pa sve do dokaza da sam tokom lišenja slobode i zadržavanja bio podrvgnut mučenju, surovom, nehumanom ili ponižavajućem tretmanu kakav izričito zabranjuju međunarodne konvencije u domenu zabrane torture.

Znači, prije šest i po mjeseci od Predsjednika suda i postupajućeg sudije tražio sam HITNO dostavljanje ovog dokaza, a kako bih isti koristio na planu zaštite svojih prava pred nadležnim organima i tijelima, a do danas isti mi nije dostavljen, niti učinjen dostupnim. Postupajući sudija za 05.07.2019. godine uputio mi je poziv na raspravu po ovom „hitnom prekršajnom postupku“, pri čemu mi je na nezakonit i nepravilan način dostavio određene dokaze i akte, ali među istima nema ključnog dokaza moje nevinosti – traženog audio-video zapisa.

Stoga ovim prigovorom tražim HITNO reagovanje u smislu dostavljanja traženog dokaza, pri čemu ističem da institut „nezavisnosti sudijskog odlučivanja“ ne može biti korišten za kršenje zakona i prava sa obilježjima krivičnog djela, a ponajmanje za prikrivanje torture zabranjene međunarodnim i nacionalnim pravom. Sa te pozicije Predsjednicu suda već samtram saučesnikom (propuštanjem dužnih radnji) u nezakonitostima koje neskrivljeno trpim, a ovim prigovorom u biti pribavljam novi dokaz da Predsjednica suda ZNA kakve nezakonitosti čini sudija pod njenim starješinstvom, te da i dalje propušta dužne radnje njegovog procesuiranja pred Visokim sudskim i tužilačkim vijećem BiH. Odnosno, da sudiji pod njenim starješinstvom svjesno i voljno omogućava činjenje produženog krivičnog djela i saučestvovanje u radnjama torture i teške diskriminacije (diskriminacije nad uzbunjivačem kao kategorije posebno zaštićene nacionalnim i međunarodnim pravom.)

U završnici prigovora ističem kako jedino tražim da mi sud dostavi traženi audio-video snimak na način predložen zahtjevom iz Veze ili da mi ga učini dostupnim na način koji to sud odredi, ali samo u domenu zahtjeva za pristup ovom dokazu.

U Ljubiji, 03.07.2019. godine

OPTUŽENI:
Borislav Radovanović"
  

Piše: Borislav Radovanović

Izvor: https://radovanovicborislav.blogspot.com