O sajber kriminalu u BiH se danas govorilo u Neumu

O sajber kriminalu u BiH se danas govorilo u Neumu

Nakon jučešnjeg obraćanja uvodničara, tri sesije sa izuzetno zanimljivim temama i diskusijama poslije njih, danas je u Hotelu Zenit u Neumu, javlja dopisnik Infomedia Balkan, četvrtom sesijom nastavljeno osamnaesto četvorodnevno Savjetovanje iz krivičnopravne oblasti „Primjena materijalnih i procesnih odredbi krivičnih zakona u Bosni i Hercegovini“ u organizaciji svih udruženja sudija-sudaca, tužilaca-tužitelja, advokatskih komora u Bosni Hercegovini, te centrima za edukaciju sudija i tužilaca, Pravosudnom komisijom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, kao i Centrom za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC).

Nakon izlaganja Miodraga Bukarice, tužioca Okružnog tužilaštva Banja Luka na temu „Sličnosti i razlike između krivičnih postupaka u Bosni i Hercegovini i postupaka u zemljama akuzatorskog sistema prava“, tužilac Kantonalnog tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona Adina Karadža je izlagala temu “Istraživanje i dokazivanje krivičnih djela u vezi sa stečajem i privatizacijom sa posebnim osvrtom na zakonsku regulativu i primjere iz prakse”.

Veoma veliko interesovanje i značajnu pažnju današnjeg dana i četvrte sesije, javlja dopisnik Infomedia Balkan, je privukao rad poznatog bijeljinskog pravnika i okružnog javnog tužioca Ranka Kerovića, „Krivična djela učinjena putem interneta“, pošto se radi o jednom od prvih radova koji na području BiH obrađuje internet kriminal.

U svom uvodu na prezentaciji rada, g. Kerović, je istakao "da je na neki način bilo prirodno da on rad ove sadržine prezentuje na ovako eminentnom skupu, s obzirom na činjenicu da već 25. godina koristi računar, a da se internetom služi 20 godina".

Sam rad obuhvata kako internet pojmove, specifičnosti kada internet može biti mjesto izvršenja krivičnog djela, kako utvrditi mjesto izvršenja kada je krivično djelo učinjeno putem interneta, obrađuje pojmove vezane za internet, kompjuterski kriminal, pojam sajber kriminala, različite definicije sajber krimala, a rad je obuhvatio i sudsku praksu sudova u BiH, vezanu za krivična djela koja se vežu za internet.

Nakon izlaganja tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, Igora Cimeše, koji je predstavio svoj rad “Saslušanje svjedoka putem video-linka”, petom i šestom sesijom su nastavljene aktivnosti predviđene za danas, javlja dopisnik Infomedia Balkan iz Neuma. 

 

Izvor: Infomedia Balkan