Republika Srpska dala saglasnost za prenos nadležnosti na BiH za gas

Republika Srpska dala saglasnost za prenos nadležnosti na BiH za gas

Vlada Republike Srpske dala je saglasnost za prenos dijela nadležnosti za gasni sektor na nivo BiH, a sve to pravdajući evropskim direktivama.

Vlada je na sjednici održanoj 20. juna dala pozitivno mišljenje na prednacrt zakona o regulatoru električne energije i prirodnog gasa, prenosu i tržištu električne energije u BiH.

Taj prednacrt predviđa da Državna regulatorna komisija za energetiku (DERK) BiH u dijelu sektora gasa ima ulogu u predstavljanju i saradnji, te da bude jedna kontakt tačka, potvrdili su za CAPITAL u Ministarstvu industrije i energetike RS.

Dodali su da prednacrt zakona predviđa i da DERK ima ulogu u donošenju metodologije za utvrđivanje tarifa i/ili naknada koje se primjenjuju za transport prirodnog gasa, entiteti donose tarife i utvrđuju tarifne stavove.

Sve je, tvrde, zbog usaglašavanja sa evropskim direktivama i regulativama.

U Ministarstvu industrije i energetike RS objašnjavaju da su se Ugovorom o osnivanju Energetske zajednice, koji je ratifikovao Parlament BiH, ugovorne strane obavezale da u svoje zakonodavstvo prenesu odredbe iz „Trećeg paketa“ direktiva EU za oblast električne energije i prirodnog gasa.

U svrhu ostvarenja ovih ciljeva, ugovorne strane su trebale da transponuju i implementiraju odredbe iz pravne tekovine Evropske Unije, a koje se odnose na električnu energiju i gas.

„Imajući u vidu da je energetski sektor u BiH regulisan zakonima na nivou entiteta i na nivou BiH, u cilju transpozicije direktiva EU bilo je neophodno pristupiti izradi nove regulative za sektor električne energije i sektor gasa na nivou BiH i na nivou entiteta“, naveli su u resornom ministarstvu.

Republika Srpska ima Zakon o gasu iz 2018. godine, koji je usklađivan s odredbama Trećeg energetskog paketa.

„Specifičnost regulatornog okvira za energiju u BiH, odnosno tri regulatora, Elektroprenos BiH, gas regulisan samo na nivou entiteta, elektroprivrede različito organizovane, Nezavisni operator sistema (NOS) BiH, izvorne Ustavne nadležnosti za energetski sektor pripadaju entitetima i drugo, je zahtijevao konstantan angažman svih nivoa vlasti u BiH, kako bi se kompromisnim rješenjem došlo do određenog nivoa usaglašenosti zakona sa zahtjevima direktiva i interesima entiteta, nakon čega je Vlada RS na svojoj 25. sjednici dala pozitivno mišljenje na prednacrt ovog Zakona“, istakli su u Ministarstvu industrije i energetike.


Izvor: capital.ba