Samo bahato! Ima i onih koji podržavaju pljačku? Na službena vozila i putovanja spiskali šest miliona KM


Samo bahato! Ima i onih koji podržavaju pljačku? Na službena vozila i putovanja spiskali šest miliona KM

Šta su utvrdili revizori u Ministarstvu odbrane BiH: Na službena vozila i putovanja SPISKALI 6 miliona KM. Neuredne evidencije o korištenju službenih vozila u Ministarstvu obrane BiH samo su neke od zamjerki koje su navedene u izvještaju o provedenoj finansijskoj reviziji za prošlu godinu u ovom ministarstvu.

Kancelarija za reviziju institucija BiH dala je Ministarstvu odbrane BiH mišljenje sa rezervom te upozorila na niz nepravilnosti koje se, između ostalog, odnose na proces javnih nabavki, korištenje službenih vozila, izdatke za putne troškove i slično.

U izvještaju revizora navodi se da su izdaci Ministarstva odbrane za putne troškove u zemlji i inostranstvu u prošloj godini iznosili 2,6 miliona KM, od čega je na dnevnice za putovanja unutar BiH potrošeno milion maraka, troškove prevoza u inostranstvu javnim sredstvima oko 431.348 КM i za troškove dnevnica u inostranstvu dodatnih milion maraka.

Nepotpuna dokumentacija

Revizori podsjećaju da su zaposleni dužni da, uz nalog za službeno putovanje, prilože i svu relevantnu raspoloživu dokumentaciju koja, između ostalog, treba da sadrži poziv za održavanje sastanka, poziv na obuku ili neku drugu korespondenciju koja upućuje na svrhu službenog puta.

– Međutim, u testiranim putnim nalozima smo ponovo konstatovali da se pozivna pisma prilikom pravdanja putnih naloga ne dostavljaju u Odsjek za materijalno-finansijske poslove koji obavlja formalnu, suštinsku i računsku kontrolu dokumentacije i verifikuje njenu zakonsku ispravnost, nego se nalaze u organizacionim jedinicama koje pripremaju odluke o službenim putovanjima – ističe se u izvještaju revizora.

Dodaje se da su izdaci za upotrebu službenih vozila ministarstva u prošloj godini iznosili 3,5 miliona maraka, a odnose se na troškove goriva, popravku i održavanje vozila, auto-gume, te osiguranje i pranje automobila.

Korištenje vozila 24/7

Ministarstvo je u prošloj godini raspolagalo sa 15 službenih vozila, od kojih je za četiri vozila utvrđeno pravo korištenja za službene potrebe kontinuirano tokom 24 sata dnevno u radne i neradne dane.

Internim aktom ministarstva odobreno je korištenje određenog broja specijalizovanih službenih vozila za principu direktne podrške komandama i štabovima Oružanih snaga BiH, za aktivnosti generalnog inspektorata i za vojno-diplomatske misije, oficire za vezu i predstavništva.

– Na osnovu podataka o korištenju vozila, koje nam je dostavilo ministarstvo, uočili smo odstupanje u broju službenih specijalizovanih vozila koja su korištena tokom godine u odnosu na odobreni broj (npr. vojno-diplomatske misije), kao i da su službena specijalizovana vozila korištena za potrebe Odjeljenja za opšte i zajedničke poslove – upozorili su revizori.

Dodali su da su prilikom kontrole putnih naloga utvrdili da se u nekima od njih ne unosi stanje kilometar sata prilikom točenja goriva, vrijeme polaska i dolaska, potpis korisnika i osobe koja je odobrila upotrebu na dnevnoj osnovi.

Rezervni dijelovi

Takođe, konstatovano je odstupanje za istu unesenu relaciju i do 100 kilometara bez obrazloženja o eventualnim razlozima, te neusaglašenost evidencije o prisustvu na poslu i korištenja službenih vozila.

Revizori su našli zamjerku i kod nabavke rezervnih dijelova za vozila. Utvrdili su tako da se u pojedinim slučajevima kupuje rezervni dijelovi u većim količinama nego što je to potrebno, odnosno nabavljaju se u količinama koje su dosta veće od predviđenih tenderskom dokumentacijom.

– Nabavljaju se različite količine u odnosu na specifikaciju navedenu u obrascu za cijenu ponude koja je sastavni dio ponude (nabavka akumulatora) ili se popravljaju vozila koja nisu predviđena konkretnim lotom, a za koji je izabrani dobavljač ovlašteni serviser – navodi se u izvještaju.

Ističe se da se, takođe, obavlja nabavka rezervnih delova i usluge za održavanje vozila koji nisu ugovoreni, a da se pritom ne provjerava tržišna cijena na način koji je ugovoren.

PREPORUKE

Кancelarija za reviziju je u izvještaju o finansijskoj reviziji ministarstva za 2021. godinu dala mišljenje s rezervom na finansijske izvještaje zbog netačnog iskazivanja stalnih sredstava i kratkoročnih potraživanja i mišljenje s rezervom na usklađenost sa zakonima i drugim propisima, odnosno nepravilnosti u provođenju javnih nabavki. U Izvještaju su date preporuke u cilju otklanjanja uočenih nepravilnosti. Utvrđeno je da je ministarstvo u 2022. godini, od ukupno 34 prethodno date preporuke, realizovalo osam, nije realizovalo 18, u toku je realizacija za tri preporuke, a nije se moglo ocijeniti pet preporuka.

Piše: Snježana Karić
Foto naslovna: BN
Izvor: srpskainfo.com

Pratite portal Infomedia Balkan i na društvenim mrežama: Fejsbuk i Tviter